Ιερός Ναός Γενεσίου Θεοτόκου Νικαίας

Ιεράς Μητροπόλεως Νικαίας

Χριστός Ανέστη!!!

Ανακοινώσεις:

Η ενορία μας

Λίγα λόγια για το ναό μας...

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟ ΓΕΝΕΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

Ἡ γέννησίς σου Θεοτόκε, χαρὰν ἐμήνυσε πάσῃ τῇ οικουμένῃ, ἐκ σοῦ γὰρ ἀνέτειλεν ὁ Ἥλιος τῆς δικαιοσύνης, Χριστὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, καὶ λύσας τὴν κατάραν, ἔδωκε τὴν εὐλογίαν, καὶ καταργήσας τὸν θάνατον, ἐδωρήσατο ἡμῖν ζωὴν τὴν αἰώνιον.